SCHECKIWWERREECHUNG un d’Associatioun 'Little Sequoia a.s.b.l.‘ (littlesequoia.blog) Den 12.3.2018 hunn d’Kanner an d’Schoulpersonal vun de Cyclen 1 & 2 vu Stengefort a Klengbetten zesumme mat den Elterevertrieder den Erléis vun hirem flotte Kürbismaart resp. dem Bicherfloumaart vum 27. Oktober 2017 un déi Responsabel vun 'Little Sequoia' iwwerreecht. A Präsenz vum Schäfferot an de Membere vun der Regionaldirectioun Mamer konnten d’Kanner e Scheck vun 4500 EUR fir de gudden Zweck iwwerreechen.
Villmools MERCI de Schoulkanner, hiren Enseignanten an den Elterevertrieder fir den Engagement an dee SUPER Erfolleg.
(copyright Photos Myriam Kneip service-rp@steinfort.lu, Merci Myriam. An och villmools Merci Romain Kneip fir d'Filmen)

Stengeforter Kürbismaart (org. cycles 1 & 2) a Bicherfloumaart (org. Elterevertrieder) 27.10.2017

(copyright Stengefort News http://www.steinfort.lu/news)

Journée de la Commémoration zu Klengbetten a Stengefort mat der Partizipatioun vun de Schüler vum Cycle 4

Beim Schlittschuhlaufen in Kockelscheuer                 (Lernzyklus 4.1 2017/2018 Kim Thill) 23.03.2018

Besichtigung der Stadt Luxemburg

Im Rahmen des Geografieunterrichts haben wir am Donnerstag, den 12. Juli 2018 eine interessante und lehrreiche Besichtigung der Stadt Luxemburg unternommen. Wir danken unserer Begleiterin Jil Duhr.

Besichtigung des Großherzoglichen Palastes (12. Juli 2018)
Besichtigung des Großherzoglichen Palastes (12. Juli 2018)

Kontakt:

christian.kohnen@education.lu

Tel: 399 313 -301

Fax: 399 313 -930

Unser Klassenkalender
Unser Klassenkalender
iam for kids
iam for kids
Antolin - Mit Lesen punkten!
Antolin - Mit Lesen punkten!